PRIJAVA ZA PRISTUPANJE ISPITU


A) Podnosim prijavu za pristupanje ispitu za (zaokružiti):

Adresa stanovanja

Adresa za prepisku

(šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Željka Horvat Šimić može biti: ŽHŠ59AFC)

VAŽNA NAPOMENA:

Bez upisane šifre kandidata Hanfa neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Ako se kandidat prijavljuje i za pohađanje Obrazovnog programa, njegova šifra na obrascu prijave za pristupanje ispitu i obrascu prijave za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.
B) Pod uvjetom da položim ispit izabran u točki A) ove prijave, podnosim zahtjev za izdavanje Uvjerenja o položenom ispitu.

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeće: