PRIJAVA ZA PONOVNI UPIS U REGISTAR

sukladno čl. 413. st. 4. toč.13. Zakona o osiguranju

(Narodne novine br. 30 /15, 112 /18, 63 /20 i 133 /20)

SVA POLJA OZNAČENA SA ZVJEZDICOM SU OBAVEZNA ZA UNOS


Adresa prebivališta

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeće: